Verksamhetsberättelse-16

Föreningen Musketörerna i Sollentuna är en brukarstyrd förening som i likhet med Musketörerna i Rågsved jobbar i första hand med guidning där föreningens ide och ideologi är hämtad. Musketörerna i Sollentuna är även en lokalförening till Rfhl. Föreningens värdegrund är att alla människor har lika värde och samma rättigheter. Föreningen är religiös - och politiskt obunden som formellt bildades den 23 oktober 2009.

 

Medlemsantalet vid årsskiftet 2015/16 var 107 betalande medlemmar.

Föreningens medlemmar har olika erfarenheter. Man kan själv varit i missbruk, vara anhörig eller intresserad av gemenskapen. Föreningen har sitt säte i Sollentuna och bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Vita villan på S:t Eriks väg 2 i Sollentuna. Socialnämnden i Sollentuna har varje år beviljat föreningsbidrag och socialtjänsten stöttar föreningens verksamhet genom att låna ut Vita villan kostnadsfritt. Där bedriver socialtjänsten en del av sin verksamhet inom missbruk och boendestöd.

 

 

Verksamheten i stort

Föreningen har under verksamhetsåret haft 3811 besök i Vita villan. Det innebär ett snitt på 18 personer per dag. Fördelat på 208 dagar/år, då Musketörerna endast har öppet 4 dagar i veckan. Öppettiderna har under verksamhetsåret varit Ti. 17-21 To.17-21 Fr. 15-20 och sö. 11-16. Syftet med föreningen Musketörerna är att erbjuda personer som hamnat i samhällets ytterkant guidning in i samhället och den sociala gemenskapen. Föreningens guider stödjer personer som önskar får kontakt med olika myndigheter i kommunen t.ex. socialtjänst, sjukvård, beroendemottagningen, skatteverket, kriminalvården och arbetsförmedlingen. Vi ger även ett ekonomiskt stöd till de personer som deltar i guidningen och som inledningsvis behöver ID-handlingar, SL-kort, telefonkort, medicin i sina fortsatta kontakter med olika myndigheter.

Kamratstöd innefattar även att hålla kontakt med personer som sitter på anstalt eller behandlingshem. Gemenskap är det centrala i föreningen och för många personer som varit eller är i utanförskap innebär föreningens mötesplats Vita villan en viktig social funktion. Vita villan har också fungerat som en träffpunkt för de personer som sökt stöd och hjälp via Musketörernas guidegrupp. Vid varje öppethållande har föreningen serverat hemlagad mat som medlemmarna betalar 20kr per portion. Matlagningen har i första hand lagats av volontärer, men även av anställd personal. Många matbutiker och företag har uppmärksammat att vi finns och vi har därmed fått mycket mat skänkt till föreningen. Många privatpersoner lämnar in kläder, skor, hygienartiklar, handdukar och sängkläder. Detta står medlemmarna fritt att ta del av.

 

Våren 2014 fick vi tillgång till den lilla röda stugan för att där ha en skapande verkstad. Som nu utvecklats ordentligt med smyckestillverkning, Loppis, måleri, pussel, gipsmasker, och textiltryck. Där finns även möjlighet för besökare att laga och tillverka personliga saker de är i behov av.

I Villan har medlemmar i omgångar tavelutställning. Under sommartid har flera medlemmar också hjälpt till med underhåll och skötsel av trädgården. Temakväll på torsdagar är en del av veckans schema. Temakväll innebär att personer samlas under en timme och lättar sitt hjärta utifrån ett tema som man enats om. Temakväll är även ett bra sätt att få in signaler om att personer vill få guidning.

 

Musketörerna har en uppsökande verksamhet där vi bland annat besöker kommunens korttidsboende där vi ger information om Musketörernas verksamhet. Musketörerna har regelbunden kontakt med hemlösa och personer boende i husvagnsläger.

Föreningen införskaffade december 2014 en bil som har gett oss stora möjligheter att mer effektivt kunna nå de personer som är aktuella för guidning. Under verksamhetsåret har införskaffandet av bil inneburit en stor förbättring av vår verksamhet. Ett tydligt exempel är de uppsökande besöken på Solvalla Camping inför vräkningen av personerna som bor husvagnar, men även vid Inköp av matvaror eller hämtning av kläder som skänks till föreningen har också blivit enklare tack vare egen bil.

 

 

Styrelsen 2015

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 stycken protokollförda styrelsemöten samt Årsmöte den 12 april och extra årsmöte den 11 oktober. Föreningens styrelse har också bjudit in medlemmarna till ett medlemsmöte den 10 september. Förtroendevalda i styrelsens under verksamhetsåret har varit:

Ordförande: Connie don Marco

Kassör: Madelene Halvorsen

Sekreterare: Niklas Ristarp

Suppleanter: Sivert Nordqvist

Lekmanna revisorer: Morgan Isebark, Pia Uhner (vald på extra årsmöte 11 okt.2015)

Alla timmar som styrelsen lägger ner i sitt arbete för föreningen sker helt ideellt.

 

 

Personal

Arbetsförmedlingen har godkänt föreningen som arbetsgivare och därmed beviljat lönebidrag för 3 personer Niklas Ristarp, Connie don Marco, Titti Rejby. Titti anställdes mars 2015. Anställd personal har en viktig roll i verksamheten med ansvar för guidning, föreläsningar, matlagningar och övrig verksamhet. Utöver anställd personal har frivilliga inom föreningen regelbundit deltagit i olika arbetsuppgifter som matlagning och skötsel av trädgården samt ommålning av tvättstuga och dusch, deltagit i föreläsningar på olika högskolor (livsberättelser) Frivilliga och ideella insatser är viktiga och betyder mycket för Musketörernas verksamhet.

Sammanlagt har föreningen haft ca 1800 timmar av frivilliga insatser.

 

 

 

Guidning och kamratstöd

I guidegruppen ingår följande personer. Titti Reijby, Niklas Ristarp och Linda Schmiterlöw Wiman. Guiderna följer med så att personer (deltagare) som önskar detta, får den hjälp de behöver i sina kontakter med olika myndigheter. Socialtjänsten och vården, skatteverket, banken, Kriminalvården m.m.

Totalt så har 2098 insatser utförts av Musketörernas guidegrupp under verksamhetsåret 2015.

•31 personer. 12 kvinnor och 19 män har fått stöd med olika insatser.

•Betydande guideinsats för en ung mamma och hennes rätt till umgänge med sina barn i en vårdnadstvist mellan kommunen i Tyresö och mamman. En rättslig förhandling vid Gotlands Tingsrätt fastslog den 20 april och gav den unga mamman rätt till umgänge.

•Besök hos en person på Stockholms sjukhem (6st) - Personen är svårt cancer sjuk och är hemlös. Får via föreningen ett annat boende.

•Besök tillsammans med deltagare hos olika myndigheter (181st)

•Besök tillsammans med deltagare hos vårdinrättningar (Somatisk) (71st)

•Kamratstöd t.ex. tvätthjälp och matköp. (214st)

•Hembesök hos deltagare (56st)

•Flytthjälp för personer som fått lägenhet eller planerat boende via socialtjänsten. (14st)

•Transport i olika kamratstödjande insatser t.ex. inställelse hos kriminalvården eller hämtning vid ”muck”. Sankt Görans sjukhus (BAS) avgiftning eller läkarbesök, passpolisen, boenden och natthärbärgen eller till behandlingshem. Vid dessa insatser har Musketörernas egen bil haft en betydande och viktig roll för effektiviteten. Att deltagare kommer till sina uppgjorda möten. (174st)

•Guidning innebär även att hjälpa till med att skriva överklagan, ansökan m.m. Under verksamhetsåret har 23 stycken olika dokument skrivits för deltagares behov.

•Akutinsatser t.ex. till psykiatrin m.m. ett par av dessa nattetid. (8st)

•Deltagit med patient vid läkarmöte angående ECT behandlig mot dennes vilja. (1st)

•Utöver de fysiska insatserna har guiderna haft telefonkontakt i sina uppdrag en lista på över 1279 telefonsamtal (endast de sammanställda) för deltagarnas räkning. Dessa gäller även telefonsamtal från myndigheter som annars har svårt att nå de personer som ärendena gäller.

 

Utöver dessa guidningar har Musketörerna sedan en lång tid tillbaka goda erfarenheter som lekmannaövervakare för personer som dömts till skyddstillsyn. För närvarande är det Niklas Ristarp och Connie Don Marco som har dessa uppdrag för tre personer.

 

Musketörerna har under olika perioder också kunnat erbjuda sysselsättning inom verksamheten till personer som dömts till elektronisk övervakning (fotboja) eller samhällstjänst. För närvarande är en person aktuell med samhällstjänst 60 timmar.

 

Solvalla camping som har under många år inhyst flera personer med sociala problem. Inför årsskiftet och stängningen av Solvalla Camping har Musketörernas guider med början av december 2015 gjort flera uppsökande besök för att försöka kartlägga hur ser hjälpen ut från de ansvariga myndigheterna och vad får dessa personer hjälp med? - boendefrågan i första hand. Musketörerna sammanställde en enkät med relevanta frågor som de boende fick svara på anonymt.

Resultatet visade att: 44 personer svarade. 70 procent män och 30 procent kvinnor. 44 procent av dem har bott på solvalla camping mellan 6 och 16 år. 27 procent har bott mellan 1 och 5 år, resten har en kortare tid än 1 år. 20 procent av de boende har ett husdjur. 30 procent lever på socialbidrag. 27 procent lever på pension eller sjukpension. 27 procent har lön, 18 procent har ”annan försörjning” och 2 procent lever på A-kassa. 82 procent svarade att de inte kan ordna nytt boende själva. 46 procent säger att socialtjänsten tagit kontakt med dem inför flytten, 54 procent säger att de inte hört någonting.

Dessa besök från Musketörerna fick en del uppmärksamhet i media när det skrevs artiklar om vräkningen och om socialtjänstens roll i det hela. Några som kan nämnas är Dagens Nyheter med en artikel den 13 december 2015 och tidningen ”Mitt i ”som också hade en artikel i januari 2016 och just i denna artikel blev Musketörernas synpunkter på de boendes behov särskilt uppmärksammade. Musketörerna kommer att göra uppföljningar hos dem som blivit vräkta under våren 2016.

Statistiken ovan visar att Musketörernas arbete och verksamhet har en viktig roll för personer med behov att få sina rättigheter tillgodosedda. Med stöd i sina kontakter med samhället där personlig vägledning är avgörande till ett värdigt liv.

 

 

Samarbeten

Musketörerna har under ca 6 års tid byggt upp ett stort förtroende gentemot kommunens socialtjänst, beroendemottagning, arbetsförmedling och kriminalvård.

Vi har en representant från Musketörerna som ingår i Kommunens Inflytanderåd och Operativa samverksgruppen (landstinget, socialtjänsten, psykosmottagningen och kriminalvården) där gemensamma frågor och brukarmedverkan varit centrala. Inflytanderådet har representanter från kommunens socialtjänst och socialpsykiatri som tillsammans med några av lokala föreningar som jobbat med brukarmedverkan (RSMH och Musketörerna).

Musketörerna har ett väl fungerande samarbete med Musketörerna i Rågsved där mycket stöd och hjälp varit helt avgörande för föreningens arbete i Sollentuna. Ett annat samarbete som har stor betydelse är den med RFHL. Som på olika sätt stöttat verksamheten under 2015. Föreningen har även ett medlemskap i RFHL. Musketörerna har genom medlemskap 2 representanter i Rfhl som deltog i kongressen 24-26 april då ny Ordförande i förbundsstyrelsen för Rfhl valdes in.

Musketörerna i Rågsved och Sollentuna har sedan flera år en gemensam guidegrupp som träffas varje onsdag ute i Rågsved då man delar med sig av erfarenheterna i arbetet med guidning och kamratstöd. Guidegrupperna har även haft utbildning 4 dagar vid 2 tillfällen under verksamhetsåret.

Föreningarna har också flera gemensamma föreläsningar varje år på olika högskolor och institutioner där erfarenhet av missbruk och utanförskap blir en del av undervisningen för t.ex. blivande socionomer och vårdpersonal.

 

 

 

Föreläsningar och studiebesök

Föreläsningar på högskolor och institutioner ingår som en del av Musketörernas verksamhet. Då berättar vi i förebyggande syfte om våra erfarenheter missbruk, hemlöshet och vägen tillbaka. Här nedan följer några exempel.

•Stadsmissionens folkhögskola den 18 september - om föreningen.

•Consensus den 9 december - psykologikurs sjuksköterskor. Livsberättelser – missbruk, hemlöshet och vägen tillbaka.

•Lyssnar på ett seminarium som hålls på centrum för drogforskning i Uppsala och

•Studiebesök den 16 mars på arbetskooperativet Roo-gård.

•Linda Schmiterlöw Wiman blir intervjuad av en högskoleelev (blivande socionom) som gör sin praktik på Sollentunas beroendemottagning, ämnet gäller bemötande.

 

 

Utbildning och konferens

•ADHD- utbildning den 16 april med inriktning på kost och medicin. överläkare Jeanette Georgieva på Magnus Huss mottagningen ledde utbildningen. En anställd och en volontär från Musketörerna deltog.

 

•Personalutvecklande utbildningar och kurser i form av en ”Grundutbildning i psykosocialt arbete” som föreningen Framtidståget höll i. Kursledare var familjeterapeuterna Robert Hasselström och Yousef Yebari. 5 stycken Musketörer deltog 8 heldagar under hösten. Efter att ha fullföljt kursen delades personliga diplom ut till deltagarna. Full närvaro krävdes.

 

•Guidegrupperna i Sollentuna och Rågsved har under verksamhetsåret haft Guideutbildning vid 4 tillfällen där egna erfarenheter legat som grund för innehållet i kursen. Den andra delen (2dagar) fick guidegruppen tillfälle att genomgå en 12 timmars utbildning i ”första hjälpen till psykisk hälsa” då NASP med Karolinska institutet stod för utbildningen. Guidegruppskursen avslutades med ett Teater besök på stadsteatern och föreställningen ”april i anhörig Sverige”av Susanna Alakoski. Som en annan del av guideutbildningen deltog alla guider i en 2 dagars konferens (Que Vadis) som organisationen Rainbow anordnade 15-16 oktober. Musketörerna i Sollentuna var inbjudna att tillsammans med avdelningschef från socialtjänsten Britta Åkerlund att delta i programmet under punkten – Hitta lösningar i nedskärningarnas tid. Om brukarinflytande och samarbete med kommunen.

 

•Connie don Marco går en kurs under hösten 2015 som Brukar akademien håller i. kursen heter - Manual för Peer- utbildare ” Liver or Die”.

 

 

Evenemang och aktiviteter

Den 24 januari föreläser den förre detta Polisen Michael Lund som lämnade tjänsten 2005 efter 26 år i yrket. Från den ökända Norrmalmspiketen till att motverka ungdomsbrottslighet och rasism.

Öppet hus Musketörerna i Sollentuna (Premiär)

Den 6/9 anordnade vi öppet hus med bla loppis, lotteri, tröjförsäljning. Mat till självkostnadspris samt utställning utav husvagnsläger med bilder från olika platser genom åren.

Trots regn och rusk besökte hela 52 personer oss i vita villan!! Efter utgifter fick vi in 3904 kr till föreningen vilket är väldigt bra för oss. Vi vill tacka alla er som kom och bidrog till detta. En otroligt kul dag och stämningen var på topp, vi känner oss väldigt glada och nöjda!

Även 3 nya medlemmar till föreningen denna dag, superkul!

 

Tack alla anställda och brinnande volontärer som hjälpte till med all förberedelse, och slet på de olika ”stationerna” och givetvis efterstädning m.m

Detta kommer vi helt klart göra om och hoppas då på ännu fler besökare och mer klirr i kassan!

 

Ett bio besök där Musketörerna blir särskilt inbjudna inför premiären av filmen ”Tjuvheder” av Peter Grönlund. Madelene Halvorsen har en statistroll i filmen.

Musketörerna blir varje år inbjudna att delta i World Aids Day som Convictus anordnar för att hedra alla aidsoffer i världen. Titti Rejby håller ett anförande i Franska reformerta kyrkan den 1 december.

Efter en kopparstöld i Fria Teaterns lokaler i Högdalen (som slår ut elsystemet) bestämmer sig skådespelarna för att göra en föreställning om ämnet. Musketörerna lånar ut en skärmutställning med fotografier på Husvagnsfolket. Fotografierna som Connie don Marco tagit skildrar väldigt väl hur ett husvagnsläger kan se ut. Föreningens medlemmar blir inbjudna att se föreställningen.

Situation Stockholm firar 25 år jubileum med en foto utställning på Liljevalchs konsthall. 4 Musketörer går på utställningen.

Titti Rejby, Connie Don Marco och Niklas Ristarp representerar Musketörerna vid en ceremoni då den avgående Socialnämndens ordförande avtackas i Edsbergs slott

Media

 

Under verksamhetsåret 2015 har föreningen uppmärksammats på olika sätt i media

•Dagens Nyheter skriver en artikel den 13 december om stängningen av Solvalla Camping.

•Tidningen ”Mitt i ” och tidningen ”Mitt I Sundbyberg” skriver varsin artikel i januari 2016 om situationen med Solvalla Camping.

•Tidningen Vi i Sollentuna tar in en insändare om läget på Solvalla Camping.

•Sveriges television, SVT- Forum sänder hela den inspelade konferensen Que Vadis som Musketörerna deltog i.

 

 

Ekonomi

För att visa att styrelsen tar ansvar för föreningens ekonomi och att redovisningen av kronor och ören sker på ett korrekt vis. Har föreningen sedan 2012 anlitat en auktoriserad redovisningsfirma,

Axinova redovisnings AB. Där Carina Hjerpe, Arne Arvidsson och Sten Arvidsson sköter all bokföring och lönehantering.

 

 

Föreningens tack

Musketörerna i Sollentuna vill härmed tacka följande som haft betydelse för verksamhetsårets 2015. Alla medlemmar. Musketörerna i Rågsved, Rfhl, Arne Arvidsson, Carina Hjärpe och Sten Arvidsson på Axinova, Inflytanderådet, Socialtjänsten och socialnämnden i Sollentuna kommun. Boendestöd i vita villan. Arbetsförmedlingen, Stadsmissionen, Lindex, ICA- Edsberg, Pingstkyrkan, Turbergskyrkan, Företag och affärer som skänkt mat. Samt alla personer som skänkt kläder och annat som kommit våra medlemmar tillhanda.

Musketörerna i Sollentuna bedriver en verksamhet som är betydelsefull och som gör skillnad i sitt engagemang. Vi kommer att fortsätta att erbjuda personer en gemenskap där vi tillsammans kan utvecklas som individer. Tillsammans kan vi ge varandra hopp och en insikt om – att vi alla har ett människovärde som det är värt att ta vara på !!

EN FÖR ALLA, ALLA FÖR EN !!!

 

 

Stort Tack till alla medlemmar

 

 

Besök oss på Facebook

Musketörerna i Sollentuna St.Eriksväg 2 191 35 Sollentuna

Org nr: 802448-7483

BG: 499-1501